تقویت فنداسیون بلوک 41

اتمام تقویت فنداسیون، اجرای قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون تقویت شده و آمادگی برای کرسی چینی بلوک 41 پروژه 100 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن