بتن ریزی طبقه سوم بلوک 42

بتن ریزی سقف و دیوار برشی طبقه سوم بلوک 42 پروژه 100 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن