بهارستان

اتمام کاشی کاری و گچ کاری بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

نصب آسانسور بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

نصب درب ضدسرقت بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا در نهضت ملی مسکن

ایزوگام پشت بام بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آَشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

اتمام قیرکاری بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

اتمام لوله کشی فاضلاب بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

شروع قیرکاری پشت بام بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا در نهضت ملی مسکن

شروع اجرای سقف کناف بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

اتمام فوم بتن طبقات بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

شروع برق کشی بلوک 11 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن