بهارستان

اجرای شیب بندی پشت بام بلوک 23 پروژه 52 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

اتمام کنده کاری و شروع به لوله گذاری گاز در بلوک ۲۳ پروژه 52 واحدی

پیمانکار این پروژه شرکت آشیان بنا کویر است.