گزارش تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰9 :

کارگاه شماره ۱ شامل بلوک های ۲۰ ، ۲۷ ، ۳۴ ، ۳۷ ، ۳۹ و ۴۰ به سرپرستی مهندس علی قهرمان نژاد

کارگاه شماره ۲ شامل بلوک های ۱۱ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۳۱ ، ۲۹ و ۱۰ به سرپرستی مهندس سیدرضا موسوی شهری

کارگاه شماره ۳ شامل بلوک های ۳۰ ، ۳۲ ، ۴۱ ، ۴۲ ، ۴۶ و حسینیه به سرپرستی مهندس علی فخری

بتن ریزی سقف طبقه سوم بلوک 41 پروژه 100 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

بتن ریزی طبقه سوم بلوک 16 پروژه 60 واحدی شرکت آشیان بنا در نهضت ملی مسکن

اتمام شاسی کشی آسانسور بلوک 20 پروژه 52 واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن

بتن ریزی سقف طبقه دوم به همراه دیوار برشی های بلوک 42 پروژه 100واحدی شرکت آشیان بنا کویر در نهضت ملی مسکن